vacancys

सूचना ! सूचना ! सूचना ! यूनाईटेड मिसन टु नेपालको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा दलित सामाजिक विकास केन्द्र, कपिलवस्तु द्वारा संचालित Reviving Economy of Covid-19 affected Communities in Nepal (RECOV) परियोजना कपिलवस्तु जिल्लाको यशोधरा गाँउपालिकाका वडा नं. ४,५,६,७ र ८ हरुमा कार्यान्वयन गर्न निम्न बमोजिमको... Read More


सूचना ! सूचना ! सूचना ! यूनाईटेड मिसन टु नेपालको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा दलित सामाजिक विकास केन्द्र, कपिलवस्तु द्वारा संचालित Reviving Economy of Covid-19 affected Communities in Nepal (RECOV) परियोजना कपिलवस्तु जिल्लाको यशोधरा गाँउपालिकाका वडा नं. ४,५,६,७ र ८ हरुमा कार्यान्वयन गर्न निम्न बमोजिमको... Read More


सूचना ! सूचना ! सूचना ! यूनाईटेड मिसन टु नेपालको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा दलित सामाजिक विकास केन्द्र, कपिलवस्तु द्वारा संचालित Reviving Economy of Covid-19 affected Communities in Nepal (RECOV) परियोजना कपिलवस्तु जिल्लाको यशोधरा गाँउपालिकाका वडा नं. ४,५,६,७ र ८ हरुमा कार्यान्वयन गर्न निम्न बमोजिमको... Read More