Janaki, Ram-Rahim Anis, Sandesh Mahila Sanjalma KNH Thailand, Philippines and NH Nepal Follow up program